Opatrovanie seniorov v Anglicku a Írsku
s výborným zárobkom!

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné z hľadiska opatrení vedúcich k uzavretiu zmluvy s uchádzačom o zamestnanie, teda k hľadaniu uchádzačov o ponúkanú pracovnú pozíciu, rokovania o obsahu pracovnoprávneho vzťahu sú tieto súvisiace záležitost:

 • TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť IFNE Slovakia s.r.o., so sídlom Za hradbami 3, 902 01 Pezinok, Slovensko, IČO: 35 845 350, Zápis v Obch.registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.27531/B (dále jen „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú následovné: adresa pre doručovanie: Za hradbami 3, 902 01 Pezinok, Slovensko, adresa elektronickej pošty: info({%})work-now.eu, telefón: 0915 706890.
  3. Správca nemenoval osobu poverenú ochranou osobných údajov.
 • ZÁKONNÝ DOVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmlouvy na Vašu žiadosť (zaslanie týchto osobných údajov) a prípadné následné jednanie o obsahu pracovnoprávneho vzťahu medzi Vami a správcom – sprostredkovateľom zamestnania v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
 • ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov sú opatrenia smerujúce k výberu vhodného kandidáta na správcom ponúkanú pracovnú pozíciu a jednanie o obsahu pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačom o zamestnanie a súvisiace záležitosti.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmyslu čl. 22 nariadenia.
 • DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Doba, po kterou budou Vaše osobné údaje správcom uložené, je doba nevyhnutná k naplneniu účelu spracovania – výberu uchádzača na vybranú pracovnú pozíciu a uzatvorenie príslušného zmluvného vzťahu, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemci Vašich osobných údajov budú spracovatelia osobných údajov zaisťujúci pre správcu personalistické služby.
  2. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť poskytovatelia zdravotne opatrovateľských služieb v súvislosti so zákonnými podmienkami pre pracovnoopatrovateľské služby, ako predpokladu preo výkon práce.
  3. Správca nemá v úmyslu dať v dispozícii Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo mezinárodnej organizácie.
 • PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsanému účelu již potřebné.
  2. Za podmienok stanovených v nariadení máte ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, u ktorých je zákonným dôvodem spracovania skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie obsahu pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmlouvy alebo zmlouvy o sprostredkovaní zamestnania uzatvorenej medzi Vami a správcem.
  3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
  4. Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre účast v konaní na obsadenie voľného pracovného miesta vrátane jednania o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu medzi správcom ako sprostredkovateľom zamestnania a Vami ako zamestnancom vrátane obsahu pracovnoprávneho vzťahu, a povinnosťami s tým spojenými. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné dojednať pracovnoprávny vzťah, jednať o obsahu pracovnoprávneho vzťahu a ani riadne plniť povinnosti vzťahujúce se k pracovnoprávnemu vzťahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spokojné ohlasy...

Opatrovateľka Anglicko

„Chtěla jsem pracovat nedaleko od letiště, abych mohla snadno cestovat na návštěvy domů a tato agentura mi našla práci půl hodinu vlakem od letiště Luton. Pracuji jako live in pečovatelka a chodím domů každý měsíc. S klientkou si rozumíme, chodíme často i mezi lidi. Práce mě velmi baví, i když obnáší i nelehké momenty. Pokud budu chtít v budoucnu změnit klienta, znovu se obrátím na agenturu IFNE Work now.“

Vladka
vladkablack({%})seznam.cz